Lodha Amara : Kolshet Road Thane : Mumbai : Floor Plans

floor Plans

Typical Floor Plan: 1-Bed and 2-Bed Ultima

floor Plans

Typical Floor Plan: 1-Bed and 2-Bed Optima

floor Plans

Unit Plan - 1 Bed

floor Plans

Unit Plan - 2 Bed Optima

floor Plans

Unit Plan - 2 Bed Ultima